Søknad om norsk pass

Passøkere kan henvende seg til Ambassaden i Paris. Det kreves personlig oppmøte da opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden. Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Norske honorære konsulater kan ikke lenger motta passøknader. Det eneste unntaket fra denne regelen gjelder barn under 12 år. Disse søknadene kan fortsatt rettes til de honorære konsulatene.

Mer informasjon om biometriske pass finnes på politiets hjemmeside: http://www.politi.no/tjenester/pass/

Pass for voksne:

Følgende dokumenter må legges fram:

 • Tidligere pass. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Søknadsskjema som fylles ut på stedet
 • 50 euro i sjekk eller visa-kort 

Opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved Ambassaden.

Pass for barn mellom 12 og 18 år:

 • Tidligere pass. Ved første gangs utstedelse framlegges fødselsattest. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Begge foreldres pass.
 • Søknadsskjema med begge foreldres signatur. Hvis den ene av foreldrene ikke kan møte opp, må det legges fram samtykke og gyldig legitimasjon, eller bekreftet datert kopi av gyldig legitimasjon fra den foreldren som ikke er tilstede. Samtykket kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
 • 50 euro i sjekk eller visa-kort for barn mellom 16 og 18 år 
 • 30 euro i sjekk eller visa-kort for barn under 16 år. 

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2598.pdf

Barnet må være tilstede når det søkes om pass. Opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden.

Pass for barn under 12 år:

Samme dokumenter som for eldre barn må legges fram. Søknaden leveres til Ambassaden eller et honorærkonsulat. Ettersom pass for barn under 12 år ikke inneholder fingeravtrykk, er det ikke nødvendig å komme til ambassaden for opptak av biometriske data. De honorære konsulatene har fortsatt mulighet til å motta søknader.

 • Ordinære passbilder med hvit bakgrunn (lukket munn) godtas
 • Ved søknad om pass for barn under 3 år, må passbilde legges fram.
 • 30 euro i sjekk eller visa-kort 

Søknad for barn mellom 10 og 12 år, må barnets underskrift også legges ved søknaden.

Barnet må være tilstede når det søkes om pass.

Personnummer

Det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen

Personnummer for barn: følgende dokumenter må legges fram:

 • Original internasjonal fødselsattest, eventuelt oversettelse av fødselsattesten til norsk eller engelsk foretatt av autorisert oversetter.
 • "Livret de famille" eller eventuelt foreldrenes vigselsattest
 • Attesterte kopier av foreldrenes pass 

Personnummer for voksne: følgende dokumenter må legges fram:

 • Original internasjonal fødselsattest, eventuelt oversettelse av fødselsattesten til norsk eller engelsk foretatt av autorisert oversetter.
 • Attestert kopi av søkers pass

For søknad om personnummer for barn med norsk far og utenlandsk mor, og hvor far er i norsk folkeregister registrert som bosatt i Norge, må det fylles ut en farskapserklæring i tillegg.

For søknad om personnummer for barn med norsk far og utenlandsk mor, og hvor far er i norsk folkeregister registrert som utvandret, må farskapet anerkjennes av NAV Internasjonalt før det kan søkes om personnummer. Ta kontakt med ambassaden for ytterligere informasjon.

Navneendring

Fornavn og etternavn i pass-søknaden må være identisk med registrering i norsk folkeregister. Passøkere som har endret navn, sivilstatus eller adresse siden de sist fikk pass, må derfor melde fra om dette til Folkeregisteret på hjemstedet før passøknaden kan innleveres.  Søknader som innleveres med feil fornavn eller etternavn, godtas ikke.  Man må regne med ca. 2-3 uker før endringen er registrert i norsk folkeregister.

Personer som er fast bosatt i utlandet kan sende melding om navneendring direkte til følgende adresse:

Skatt Nord Tromsø
Postboks 6310
N- 9293 Tromsø

Søknadsskjema kan lastes ned fra følgende hjemmeside: http://www.skatteetaten.no

Franske myndigheter tar ikke i mot søknad om navne-endring fra norske statsborgere.

Personer som er født i utlandet: Bibehold av norsk statsborgerskap

Personer som aldri har hatt fast botid i Norge, kan søke om å bibeholde sitt norske statsborgerskap. Søknaden sendes via ambassaden, etter fylte 21 år, men i god tid før fylte 22 år. Søknadsskjemaet finnes på www.udi.no/statsborgerskap

 

For søkere som ønsker å få tilsendt passet til nærmeste konsulat eller til privat adresse, må betale 5 euro i portoutgifter (rekommandert sending). Portoutgiftene kan betales pr sjekk ved ambassaden og pr sjekk ved et konsulat. 


Bookmark and Share