Skolegang og studier i Frankrike

Nedenfor finnes veiledning om mulighetene for norsk skolegang i Frankrike. Den som bor i Frankrike kan følge norsk undervisning via brev- eller nettkurs, det være seg på grunnskole eller videregående nivå. I tillegg vil du finne informasjon om utdanningsmulighetene innenfor det franske systemet, enten du vil gå på skole, eller om du vurderer å studere i Frankrike.

Skolegang og studier i Frankrike

Norsk grunnskoleutdanning i Frankrike

Norske elever som bor i Frankrike kan følge norsk undervisning via nettbaserte opplæringstilbud på grunnskole -og videregående nivå.

Globalskolen og Norskskolen gir nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som bor i utlandet. Opplæringen bygger på offentlige læreplaner, og elever med liten eller ingen erfaring med det norske språket kan også følge undervisningen gjennom ulike tilbud i grunnleggende norsk.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 30. januar. Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august.


Norsk videregående skole i Frankrike og studier i Norge med fransk vitnemål (baccalauréat)

For norsk videregående opplæring i Frankrike vises det til fjernundervisningstilbud fra norsk korrespondanseskole og folkeuniversitetet.
Utfyllende informasjon om opptakskrav til høyere utdanning i Norge fås ved samordnet opptak.

 

Videregående skole i Frankrike for norske elever

Norske elever har siden 1918 hatt muligheten til å ta videregående opplæring ved videregående skoler (lycées) i Frankrike og fører frem til eksamen baccalauréat. Tilbudet er treårig og tilbys ved tre videregående skoler: Lycée Pierre Corneille i Rouen, Lycée Edouard Herriot, i Lyon og Lycée Alain Chartier i Bayeux.

Fransk baccalauréat gir godkjent studiekompetanse for høyere utdanning i Norge.

Det er utdanningskontoret hos Fylkesmannen i Vest-Agder som administrer dette tilbudet dette tilbudet. For mer informasjon: www.fivai.no/

I tillegg er det muligheter for norske elever å ta yrkesopplæring i Frankrike. Det finnes tilbud som går over et år eller tre år. Det treårige tilbudet fører frem til eksamenen «baccalauréat professionnel». For mer informasjon kontakt Institut Français:  http://www.france.no/no/oslo

Undervisningstilbud for norske elever i Parisområdet

Den norske seksjonen (section norvégienne) ved Lycée international i Saint – Germain - en - Laye tilbyr norske og norsk-franske elever et fransk skoletilbud med tilleggsopplæring i norsk språk, norsk historie og samfunnsfag. Den norske seksjonen tar i mot elever fra førskole til videregående nivå.

For mer informasjon se: http://section-norvegienne.com

Kontakt: Anne Helene Carrara, fungerende seksjonsleder for Section Norvégienne
E-post: section.nor@gmail.com

Den Svenske Skolan i Paris tilbyr undervisning for nordiske barn og barn med nordisk tilknytning.

For mer informasjon: www.svenskaskolanparis.com


Høyere utdanning i Frankrike

Det er for tiden mer enn 600 norske studenter i Frankrike. Landet har solide universitetstradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1248 og har et bredt studietilbud samt gunstige studiegebyrer. Franske universiteter har det samme gradssystemet som ellers i Europa med bachelor (licence) og master. Det er muligheter for norske studenter å ta hele grader eller deler av grader i Frankrike. Listen over studier og læresteder som er godkjent for lån og stipend finner du på Lånekassens hjemmesider www.lanekassen.no
Lånekassen gir støtte til studier ved godkjente læresteder. Søknadsfrister og opptakskriterier varierer. Ta kontakt med det enkelte lærested for mer informasjon eller også med Campus France som gir informasjon til utenlandske studenter som ønsker å studere i Frankrike på denne nettsiden: www.campusfrance.org

ERASMUS studentmobilitet

Mange norske universiteter har avtaler om utveksling med franske universiteter innenfor rammen av EUs studentmobilitetsprogram ERASMUS. Dette gir norske studenter mulighet til å ta deler av utdanningen ved franske universiteter og høyskoler. For å delta i dette programmet må du ha avlagt 60 studiepoeng ved lærestedet i Norge. Mer informasjon om dette får du blant annet hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) - http://www.siu.no/nor/Hoeyere-utdanning-og-forskning/Erasmus/Studiemobilitet

Frankrikeprogrammet for ingeniør - og økonomistudier

I Toulouse i sør Frankrike er det opprettet to utdanningsprogrammer som er spesielt tilrettelagt for norske studenter. Ved Université de Toulouse 1 kan du studere økonomi og administrasjon og ved Institut National des Sciences Appliquées (INSA) i Toulouse kan du studere til ingeniør. Det er SIU i Bergen som administrerer dette programmet.  Opptaket skjer en gang i året. For mer informasjon kontakt SIU www.siu.no

Tolk og oversetterutdanning

Norske studenter har mulighet til å ta oversetterutdanning ved Ecole Supérieure d’Interprètes et de traducteurs (ESIT) i Paris. Skolen tilbyr et såkalt «régime spécial» for studenter med norsk som morsmål. Studiet kan inngå som en del av et masterstudium og gir 60 studiepoeng. Bestått eksamen gir Certificat de méthodologie de la traduction. For mer informasjon kontakt SIU www.siu.no

Årsstudium i fransk språk

Ved det fransk – norske studiesenteret i ved universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) kan du ta ettårig studium fransk språk som gir 60 studiepoeng. Studiet gir undervisningskompetanse i grunnskolen.

For mer informasjon kontakt SIU: www.siu.no

For studier i Frankrike seg også Studer i utlandet : http://www.studeriutlandet.no/nor/Hvor-vil-du-studere/Europa/Frankrike

  

Finansiering

Studier i ved franske læresteder gir rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis lærestedet er godkjent. På Lånekassens hjemmeside finnes lister over godkjente læresteder i Frankrike. www.lanekassen.no

I tillegg er det for enkelt studier mulighet for å søke støtte fra ulike legater. Et av disse er Eva og Erik Ankers legat som har som formål å støtte norsk ungdom som gjennom studier i Frankrike kan fremme kontakten med og forståelsen for fransk kultur- og samfunnsliv. Søkeren må beherske fransk, bør være under 35 år og være ferdig med sin grunnutdannelse (tilsvarende bachelornivå).  Eva og Erik Ankers legat

 

 


Bookmark and Share